نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(1 رای)
ازادنام: حمزه
نام خانوادگی: سالم
سن: 13
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(4 رای)
آزادنام: ریحانه
نام خانوادگی: حاجوی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: یاسمین
نام خانوادگی: چراغی
سن: 4
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
غدیر خمنام: الینا
نام خانوادگی: کدیور
سن: 3
موضوع نقاشی: غدیر خم
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: محمدمهدی
نام خانوادگی: جلیلی
سن: 12
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
حیوانات باغ وحشنام: پویا
نام خانوادگی: عبدالهی
سن: 7
موضوع نقاشی: حیوانات باغ وحش
نمره شما
(0 رای)
دلخواهنام: پرهام
نام خانوادگی: امینی
سن: 4
موضوع نقاشی: دلخواه
نمره شما
(4 رای)
ازادنام: امینه
نام خانوادگی: زعیم باشی
سن: 6
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: پردیس
نام خانوادگی: حکیمی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
دختر ماهیگیرنام: شادی
نام خانوادگی: نوری
سن: 6
موضوع نقاشی: دختر ماهیگیر
نمره شما
(4 رای)
هوای خوبنام: ستایش
نام خانوادگی: راهی
سن: 5
موضوع نقاشی: هوای خوب
نمره شما
(0 رای)
یه طبیعت تمیز که پرنده ها هم ازش لذت میبرندنام: مارینا
نام خانوادگی: ترابی
سن: 5
موضوع نقاشی: یه طبیعت تمیز که پرنده ها هم ازش لذت میبرند
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: آرین
نام خانوادگی: طهماسبی
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
تبريك روز معلم به مربينام: امير محمد
نام خانوادگی: يازرلو
سن: 6
موضوع نقاشی: تبريك روز معلم به مربي
نمره شما
(0 رای)
طبعتنام: امیر رضا
نام خانوادگی: قربانی
سن: 5
موضوع نقاشی: طبعت
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: سید مهدی
نام خانوادگی: دلبری
سن: 4
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(3 رای)
آزادنام: کوثر
نام خانوادگی: زنده دل
سن: 4
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(4 رای)
آزادنام: رویا
نام خانوادگی: فارسی
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
خانه در طبیعتنام: فاطمه
نام خانوادگی: احمدیان
سن: 8
موضوع نقاشی: خانه در طبیعت
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: امیرحسین
نام خانوادگی: محمدجانی
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد