نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(2 رای)
22بهمننام: محمدهادی
نام خانوادگی: شیروانی
سن: 10
موضوع نقاشی: 22بهمن
نمره شما
(0 رای)
فصل هانام: ایدا
نام خانوادگی: میجانی
سن: 7
موضوع نقاشی: فصل ها
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: امیرمحمد
نام خانوادگی: محمدی امند
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: نادیا
نام خانوادگی: ندرلو
سن: 8
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: سهیل
نام خانوادگی: دهقان
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: محمدآرمین
نام خانوادگی: صفری
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: فاطمه زهرا
نام خانوادگی: محمدی
سن: 3
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
دخترخاله هانام: مه یاس
نام خانوادگی: فغانی
سن: 5
موضوع نقاشی: دخترخاله ها
نمره شما
(1 رای)
شهدانام: حانیه
نام خانوادگی: نادربیگی
سن: 7
موضوع نقاشی: شهدا
نمره شما
(0 رای)
موجودات بن تننام: فربد
نام خانوادگی: بهروزي مقدم
سن: 7
موضوع نقاشی: موجودات بن تن
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: پریا
نام خانوادگی: پارسا
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
22بهمننام: شهاب الدین
نام خانوادگی: دریس سلمانی
سن: 5
موضوع نقاشی: 22بهمن
نمره شما
(5 رای)
نباید درختان را عضیت کردنام: کسری
نام خانوادگی: سیمین نژاد
سن: 8
موضوع نقاشی: نباید درختان را عضیت کرد
نمره شما
(1 رای)
گلها را دوست داشته باشیمنام: محدثه
نام خانوادگی: علی بابایی
سن: 6
موضوع نقاشی: گلها را دوست داشته باشیم
نمره شما
(0 رای)
آشتي با محيط زيستنام: لنا
نام خانوادگی: خليفه لويي
سن: 5
موضوع نقاشی: آشتي با محيط زيست
نمره شما
(0 رای)
رمضاننام: معصومه
نام خانوادگی: خاوری
سن: 5
موضوع نقاشی: رمضان
نمره شما
(0 رای)
محیط زیست و طبیعتنام: بنیامین
نام خانوادگی: میلاسی
سن: 7
موضوع نقاشی: محیط زیست و طبیعت
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: یکتا
نام خانوادگی: مقام نیا
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
آشتی آشتینام: نادیا
نام خانوادگی: حاجی ملک پور
سن: 3
موضوع نقاشی: آشتی آشتی
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: محمد
نام خانوادگی: زارع گُلی
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد