نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(5 رای)
ازادنام: نرگس
نام خانوادگی: حمامی زاده
سن: 12
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(8 رای)
توی یک روستایه درخت سیب بزرگه که کنارش یه گودال ابه وسایه درخت تو گودال اب معلوم میشه یه خانه هم کنار درخت سیبه ویک خانه هم اون دور دوراست یه گل خوشگل با چند تا پرنده زیبا هم هستش یه جوی اب نزدیکی درخته که یه اسب بایه کالسکه که دوتا پنجره زیبا داره و یه گربه هم هستش هوا افتابیه واز اون دور دورا یه لکه ابر سیاه در حال امدنه ویه لکه ابر سفید هم تو هوا هستش وچند تا پرنده هم تو هوادر حال پرواز کردن هستشنام: دانیال
نام خانوادگی: پندش
سن: 5
موضوع نقاشی: توی یک روستایه درخت سیب بزرگه که کنارش یه گودال ابه وسایه درخت تو گودال اب معلوم میشه یه خانه هم کنار درخت سیبه ویک خانه هم اون دور دوراست یه گل خوشگل با چند تا پرنده زیبا هم هستش یه جوی اب نزدیکی درخته که یه اسب بایه کالسکه که دوتا پنجره زیبا داره و یه گربه هم هستش هوا افتابیه واز اون دور دورا یه لکه ابر سیاه در حال امدنه ویه لکه ابر سفید هم تو هوا هستش وچند تا پرنده هم تو هوادر حال پرواز کردن هستش
نمره شما
(0 رای)
مینی بوس وننام: امیر محمد
نام خانوادگی: چنارانی
سن: 4
موضوع نقاشی: مینی بوس ون
نمره شما
(3 رای)
طبیعتنام: معصومه
نام خانوادگی: مختاری
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
عصر عاشورانام: حامد
نام خانوادگی: صفوی
سن: 7
موضوع نقاشی: عصر عاشورا
نمره شما
(1 رای)
جنگلنام: فاطمه
نام خانوادگی: رحیمی کلیشادی
سن: 7
موضوع نقاشی: جنگل
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: ارغوان
نام خانوادگی: اسفندی
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(10 رای)
بهاشت دنداننام: زینب
نام خانوادگی: طوبائی
سن: 10
موضوع نقاشی: بهاشت دندان
نمره شما
(1 رای)
رنگين كماننام: ملينا
نام خانوادگی: زردار
سن: 5
موضوع نقاشی: رنگين كمان
نمره شما
(4 رای)
آزادنام: آرین
نام خانوادگی: کیانی
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: زهرا سادات
نام خانوادگی: حسینی
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(3 رای)
کربلانام: محمد مهدی
نام خانوادگی: بیتاج
سن: 8
موضوع نقاشی: کربلا
نمره شما
(2 رای)
ازادنام: حسین
نام خانوادگی: جعفری
سن: 12
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(2 رای)
طبیعتنام: ملینا
نام خانوادگی: اخوان
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: سارا
نام خانوادگی: صادقی
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
طبیعت کوهستاننام: فاطمه
نام خانوادگی: ملازاده کرانی
سن: 12
موضوع نقاشی: طبیعت کوهستان
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: محمد مهدی
نام خانوادگی: بیدار
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
منظرهنام: پوریا
نام خانوادگی: طافی
سن: 12
موضوع نقاشی: منظره
نمره شما
(0 رای)
طبيعتنام: علي
نام خانوادگی: عربزاده زوزني
سن: 7
موضوع نقاشی: طبيعت
نمره شما
(1 رای)
آزاد - امام معصوم (ع)نام: ابوالفضل
نام خانوادگی: زحمت دوست
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد - امام معصوم (ع)