نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(1 رای)
نمازنام: صبا
نام خانوادگی: اصیل
سن: 5
موضوع نقاشی: نماز
نمره شما
(3 رای)
روستاي زيبانام: علي اصغر
نام خانوادگی: فرماني
سن: 7
موضوع نقاشی: روستاي زيبا
نمره شما
(2 رای)
گردش در طبیعتنام: حنانه
نام خانوادگی: رئیسی آهوان
سن: 6
موضوع نقاشی: گردش در طبیعت
نمره شما
(3 رای)
دوستی ومهربانی باهمسایه هانام: زهرا
نام خانوادگی: علیزاده مقدم
سن: 9
موضوع نقاشی: دوستی ومهربانی باهمسایه ها
نمره شما
(3 رای)
حیواناتنام: ساینا
نام خانوادگی: کوچکی
سن: 4
موضوع نقاشی: حیوانات
نمره شما
(42 رای)
بابا اسفنجینام: رها
نام خانوادگی: احمدی
سن: 4
موضوع نقاشی: بابا اسفنجی
نمره شما
(0 رای)
بازی بادبادک دخترنام: ادرینا
نام خانوادگی: ملایی کوهی
سن: 6
موضوع نقاشی: بازی بادبادک دختر
نمره شما
(1 رای)
طبيعتنام: زينب
نام خانوادگی: سلوكي
سن: 7
موضوع نقاشی: طبيعت
نمره شما
(0 رای)
دایناسورهابدنبال غذانام: محمدرضا
نام خانوادگی: آجورلو
سن: 9
موضوع نقاشی: دایناسورهابدنبال غذا
نمره شما
(0 رای)
پرچم ایراننام: سید محمد حسین
نام خانوادگی: مجیدی
سن: 5
موضوع نقاشی: پرچم ایران
نمره شما
(0 رای)
کشتیرانینام: علی طاها
نام خانوادگی: حسن زاده
سن: 7
موضوع نقاشی: کشتیرانی
نمره شما
(1 رای)
دهه مبارکه فجرنام: ملیکا
نام خانوادگی: جولائی
سن: 13
موضوع نقاشی: دهه مبارکه فجر
نمره شما
(0 رای)
مزرعهنام: امیرعلی وارین
نام خانوادگی: حیدری نصب زه
سن: 11
موضوع نقاشی: مزرعه
نمره شما
(0 رای)
آرادنام: الیاس
نام خانوادگی: پارسازادگان
سن: 6
موضوع نقاشی: آراد
نمره شما
(2 رای)
سر در خانهنام: زهرا
نام خانوادگی: بابایی
سن: 8
موضوع نقاشی: سر در خانه
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: باربد
نام خانوادگی: صابری
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: شایان
نام خانوادگی: میری
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
دوستینام: هانیه
نام خانوادگی: کرمعلی
سن: 8
موضوع نقاشی: دوستی
نمره شما
(3 رای)
آزادنام: امیرعلی
نام خانوادگی: شجاعی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(5 رای)
آزادنام: آفرینش
نام خانوادگی: آریامنش
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد