نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
باران و تابستاننام: آلا
نام خانوادگی: آذرنگ
سن: 6
موضوع نقاشی: باران و تابستان
نمره شما
(2 رای)
ازادنام: هلیا
نام خانوادگی: فتاحی (خودش کشیده تنهایی)
سن: 7
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(2 رای)
واقعه عاشورانام: عرفان
نام خانوادگی: نصیری
سن: 6
موضوع نقاشی: واقعه عاشورا
نمره شما
(8 رای)
قطارنام: ستایش
نام خانوادگی: گنجی پور
سن: 6
موضوع نقاشی: قطار
نمره شما
(1 رای)
اشتینام: مصطفی
نام خانوادگی: موسوی
سن: 5
موضوع نقاشی: اشتی
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: سیده نازنین فاطمه
نام خانوادگی: حسینی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
محرمنام: امیررضا
نام خانوادگی: ضیایی
سن: 8
موضوع نقاشی: محرم
نمره شما
(0 رای)
محرمنام: مهدی
نام خانوادگی: حقگو
سن: 8
موضوع نقاشی: محرم
نمره شما
(0 رای)
غدیرنام: ابوالفضل
نام خانوادگی: حبیبی فرد
سن: 7
موضوع نقاشی: غدیر
نمره شما
(2 رای)
قوانین رانندگینام: مهرزاد
نام خانوادگی: نجفی
سن: 6
موضوع نقاشی: قوانین رانندگی
نمره شما
(4 رای)
پرندگان خشمگیننام: مانی
نام خانوادگی: نورالوندی
سن: 7
موضوع نقاشی: پرندگان خشمگین
نمره شما
(5 رای)
تولد شبکه پویانام: پرنیان (فاطمه)
نام خانوادگی: دهقان
سن: 5
موضوع نقاشی: تولد شبکه پویا
نمره شما
(2 رای)
غروب خورشید در  ساحل در یانام: فاطمه
نام خانوادگی: مختاری
سن: 6
موضوع نقاشی: غروب خورشید در ساحل در یا
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: محمدجواد
نام خانوادگی: کیخائی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: امیدرضا
نام خانوادگی: فرخی
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(6 رای)
گاو شیردهنام: فاطمه
نام خانوادگی: صفری
سن: 9
موضوع نقاشی: گاو شیرده
نمره شما
(22 رای)
مرغابینام: فریماه
نام خانوادگی: اعلم شاهی هریس
سن: 9
موضوع نقاشی: مرغابی
نمره شما
(3 رای)
آزادنام: زهرا
نام خانوادگی: گنجی
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
گنبد خضرا پیامبر اکرم(ص)نام: محمد مهدی
نام خانوادگی: صفرنژاد تولایی
سن: 9
موضوع نقاشی: گنبد خضرا پیامبر اکرم(ص)
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: امیر علی
نام خانوادگی: جعفری
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت