نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(4 رای)
يك روز خوبنام: تارا
نام خانوادگی: رجبي
سن: 6
موضوع نقاشی: يك روز خوب
نمره شما
(4 رای)
آزادنام: ابوالفضل
نام خانوادگی: حسنی
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(7 رای)
روز دانش اموزنام: نازنین
نام خانوادگی: کرمی قهی
سن: 8
موضوع نقاشی: روز دانش اموز
نمره شما
(3 رای)
چهار فصلنام: مریم
نام خانوادگی: ایزدی
سن: 7
موضوع نقاشی: چهار فصل
نمره شما
(3 رای)
کارتوننام: علی
نام خانوادگی: شکاری
سن: 8
موضوع نقاشی: کارتون
نمره شما
(2 رای)
طبیعت زیبانام: محمد
نام خانوادگی: صفازاده
سن: 9
موضوع نقاشی: طبیعت زیبا
نمره شما
(0 رای)
چوپان مهربان وگوسفندهانام: فاطمه
نام خانوادگی: قربانی
سن: 8
موضوع نقاشی: چوپان مهربان وگوسفندها
نمره شما
(0 رای)
ماشیناسورهانام: محمد پارسا
نام خانوادگی: عباسی
سن: 6
موضوع نقاشی: ماشیناسورها
نمره شما
(0 رای)
آزار دادن امام رضا(ع) بدست ماموننام: عارفه
نام خانوادگی: عطارباشی
سن: 6
موضوع نقاشی: آزار دادن امام رضا(ع) بدست مامون
نمره شما
(3 رای)
آزادنام: غزل
نام خانوادگی: نقی پور
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
آدم برفینام: مهدیار
نام خانوادگی: میرزایی
سن: 7
موضوع نقاشی: آدم برفی
نمره شما
(3 رای)
شب یلدانام: فاطمه زهرا
نام خانوادگی: خلیلی
سن: 9
موضوع نقاشی: شب یلدا
نمره شما
(1 رای)
شخصيت كارتونىنام: الهه
نام خانوادگی: جنگاوران
سن: 7
موضوع نقاشی: شخصيت كارتونى
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: طاها
نام خانوادگی: اشرفی اطهر
سن: 4
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(12 رای)
هفته وحدتنام: مریم
نام خانوادگی: قاسمی کلخوران
سن: 12
موضوع نقاشی: هفته وحدت
نمره شما
(0 رای)
چوپاننام: ثنا
نام خانوادگی: کشاورزی
سن: 5
موضوع نقاشی: چوپان
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: نورا
نام خانوادگی: بابائی
سن: 3
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(13 رای)
عید غدیرنام: حسین
نام خانوادگی: درجزی پور
سن: 12
موضوع نقاشی: عید غدیر
نمره شما
(6 رای)
بهداشت دنداننام: رضا
نام خانوادگی: بهنام
سن: 12
موضوع نقاشی: بهداشت دندان
نمره شما
(7 رای)
خانوادهنام: سحر
نام خانوادگی: يعقوبي
سن: 11
موضوع نقاشی: خانواده