نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
حضور بچه ها در 22 بهمننام: حنانه
نام خانوادگی: عباسی آزاد
سن: 6
موضوع نقاشی: حضور بچه ها در 22 بهمن
نمره شما
(0 رای)
صلح و دوستینام: مریم
نام خانوادگی: کاووسی
سن: 6
موضوع نقاشی: صلح و دوستی
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: آیدا
نام خانوادگی: شیرازی
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
دشت و صحرانام: مائده
نام خانوادگی: نورآبادی
سن: 6
موضوع نقاشی: دشت و صحرا
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: مائده
نام خانوادگی: حسین نژاد
سن: 4
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
کانگرو و حلزون و لاک پشت به همراه بادکنک کنار برکه آب پر از ماهی و درخت سیب و خانه ای که آیفن داردبه همراه پروانه های زیبانام: زهرا
نام خانوادگی: آخوندی
سن: 5
موضوع نقاشی: کانگرو و حلزون و لاک پشت به همراه بادکنک کنار برکه آب پر از ماهی و درخت سیب و خانه ای که آیفن داردبه همراه پروانه های زیبا
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: زهراسادات
نام خانوادگی: طبسی
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(6 رای)
آزادنام: ستایش
نام خانوادگی: استاد علی اکبر
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: ایدین
نام خانوادگی: بیگ
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(3 رای)
خانه مانام: سینا
نام خانوادگی: اسدی
سن: 8
موضوع نقاشی: خانه ما
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: امیر محمد
نام خانوادگی: صادقی
سن: 4
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
عید نوروزنام: حلما
نام خانوادگی: عرب خانقلی
سن: 4
موضوع نقاشی: عید نوروز
نمره شما
(1 رای)
هواپیمانام: سید پوریا
نام خانوادگی: جمالی
سن: 8
موضوع نقاشی: هواپیما
نمره شما
(0 رای)
آدم برفینام: آرتا دخت
نام خانوادگی: حجی پور کشتان
سن: 6
موضوع نقاشی: آدم برفی
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: اشكان
نام خانوادگی: باقرزاده
سن: 7
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(1 رای)
منظرهنام: گلشن
نام خانوادگی: حقیقی زاده
سن: 7
موضوع نقاشی: منظره
نمره شما
(1 رای)
ازادنام: حسین
نام خانوادگی: مقانی
سن: 6
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(2 رای)
دفاع مقدسنام: زهرا
نام خانوادگی: مهديزاده
سن: 9
موضوع نقاشی: دفاع مقدس
نمره شما
(1 رای)
لاک پشتنام: سید فاطمه
نام خانوادگی: حسینی
سن: 6
موضوع نقاشی: لاک پشت
نمره شما
(0 رای)
لوگوي برنامهنام: آروين
نام خانوادگی: قنبري فر
سن: 8
موضوع نقاشی: لوگوي برنامه