نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(3 رای)
ﺁﺯاﺩنام: ﺳﺘﺎﻳﺶ
نام خانوادگی: ﺳﭙﻬﺮﻱ
سن: 5
موضوع نقاشی: ﺁﺯاﺩ
نمره شما
(0 رای)
طبيعتنام: مريم
نام خانوادگی: آخوندزاده
سن: 5
موضوع نقاشی: طبيعت
نمره شما
(0 رای)
شناخت دایناسور هانام: امیر حسین
نام خانوادگی: قاسمی
سن: 8
موضوع نقاشی: شناخت دایناسور ها
نمره شما
(0 رای)
پرندگاننام: سیده زهرا
نام خانوادگی: انصارمحمدی
سن: 9
موضوع نقاشی: پرندگان
نمره شما
(0 رای)
منظرهنام: نرگس
نام خانوادگی: کریمی
سن: 5
موضوع نقاشی: منظره
نمره شما
(1 رای)
ازادنام: فاطمه زهرا
نام خانوادگی: علیایی
سن: 4
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: نازنین
نام خانوادگی: مهدی زاده
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(4 رای)
مسجدنام: یکتا
نام خانوادگی: منفرد نی ریزی
سن: 5
موضوع نقاشی: مسجد
نمره شما
(0 رای)
دوستی با طبیعتنام: امین
نام خانوادگی: عرفی زاده
سن: 8
موضوع نقاشی: دوستی با طبیعت
نمره شما
(0 رای)
مربوط به حادثه کربلانام: مهدی
نام خانوادگی: گوزلی
سن: 8
موضوع نقاشی: مربوط به حادثه کربلا
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: سارینا
نام خانوادگی: اسماعیلی
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: نغمه
نام خانوادگی: تسلیمی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
سیزده بدرنام: نیلا
نام خانوادگی: بردبار
سن: 8
موضوع نقاشی: سیزده بدر
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: آیلار
نام خانوادگی: جهانشیری
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(7 رای)
تربیت فرزندان توسط امام علی عنام: مریم
نام خانوادگی: مهدوی منش
سن: 12
موضوع نقاشی: تربیت فرزندان توسط امام علی ع
نمره شما
(6 رای)
کلاژو نقاشی دریانام: سینا
نام خانوادگی: منافی
سن: 8
موضوع نقاشی: کلاژو نقاشی دریا
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: فاطمه سادات
نام خانوادگی: آل احمد
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(6 رای)
زندگی روستاینام: فاطمه
نام خانوادگی: عباسی
سن: 7
موضوع نقاشی: زندگی روستای
نمره شما
(0 رای)
روستانام: امیر محمد
نام خانوادگی: سلیمانی
سن: 6
موضوع نقاشی: روستا
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: آنیتا
نام خانوادگی: دانژه
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد