نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(7 رای)
آزادنام: زهرا
نام خانوادگی: نوراله زاده
سن: 4
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(3 رای)
طبیعتنام: مهدی
نام خانوادگی: احدزاده
سن: 10
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
زمستاننام: حسین
نام خانوادگی: رضی
سن: 7
موضوع نقاشی: زمستان
نمره شما
(3 رای)
سیرکنام: ملیکا
نام خانوادگی: شریفی خوبده
سن: 12
موضوع نقاشی: سیرک
نمره شما
(3 رای)
آزادنام: امیر حسین
نام خانوادگی: سلیمی چنار
سن: 11
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
ازادنام: مهدی
نام خانوادگی: علی نژاد
سن: 8
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: روناک
نام خانوادگی: فیروزبخت
سن: 4
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(3 رای)
روز آفتابی، هواپیما و هلی کوپتر در آسمان، ماشین و قطار روی زمین، پیش به سوی ایستگاهنام: پرهام
نام خانوادگی: پولادفر
سن: 4
موضوع نقاشی: روز آفتابی، هواپیما و هلی کوپتر در آسمان، ماشین و قطار روی زمین، پیش به سوی ایستگاه
نمره شما
(3 رای)
مسجدنام: بهراد
نام خانوادگی: خرمی راد
سن: 7
موضوع نقاشی: مسجد
نمره شما
(0 رای)
طبيعتنام: فرزاد
نام خانوادگی: كاظمي
سن: 7
موضوع نقاشی: طبيعت
نمره شما
(3 رای)
طبیعتنام: سونیا
نام خانوادگی: شهبازی
سن: 9
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(4 رای)
آزادنام: نازنین زهرا
نام خانوادگی: صادقی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
قناعتنام: هانیه
نام خانوادگی: فیض اللهی
سن: 8
موضوع نقاشی: قناعت
نمره شما
(0 رای)
خوشحالینام: سنا
نام خانوادگی: لواشی
سن: 6
موضوع نقاشی: خوشحالی
نمره شما
(1 رای)
گلنام: ارمین
نام خانوادگی: خسروی
سن: 9
موضوع نقاشی: گل
نمره شما
(7 رای)
آزادنام: متین
نام خانوادگی: کیفرگیر
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: سید سجاد
نام خانوادگی: حسینی
سن: 11
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
یه بچه ای با یه کوله بار داره میره به خونه اشنام: زینب
نام خانوادگی: هنرمند
سن: 5
موضوع نقاشی: یه بچه ای با یه کوله بار داره میره به خونه اش
نمره شما
(0 رای)
هلیکوپتر سوارینام: امیرعلی
نام خانوادگی: مهدوی
سن: 6
موضوع نقاشی: هلیکوپتر سواری
نمره شما
(1 رای)
عقاب قوی بچه فیل رو بلند کردهنام: سیده سوفیا
نام خانوادگی: خلیلی
سن: 6
موضوع نقاشی: عقاب قوی بچه فیل رو بلند کرده