نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
خانه و طبیعتنام: سارا
نام خانوادگی: رستمی
سن: 6
موضوع نقاشی: خانه و طبیعت
نمره شما
(2 رای)
هوای پاکنام: ستایش
نام خانوادگی: حافظی مقدم
سن: 5
موضوع نقاشی: هوای پاک
نمره شما
(0 رای)
گربهنام: ریحانه
نام خانوادگی: نجفی مهر
سن: 7
موضوع نقاشی: گربه
نمره شما
(1 رای)
مهربانی پیامبر با بچه هانام: مطهره
نام خانوادگی: رنجبر
سن: 8
موضوع نقاشی: مهربانی پیامبر با بچه ها
نمره شما
(43 رای)
آزادنام: علی
نام خانوادگی: واشقانی
سن: 13
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
شمشیرنام: علی
نام خانوادگی: پورعبادالهان
سن: 9
موضوع نقاشی: شمشیر
نمره شما
(4 رای)
آزادنام: محمد جواد
نام خانوادگی: محمدی
سن: 3
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: سیده ملیکا
نام خانوادگی: حسینی
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(4 رای)
امام حسین (ع)نام: سید محمدمهدی
نام خانوادگی: حسینی
سن: 11
موضوع نقاشی: امام حسین (ع)
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: سید مهدی
نام خانوادگی: میرشاه ولایتی
سن: 9
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
جنگلنام: امیرحسین
نام خانوادگی: ایزدی
سن: 8
موضوع نقاشی: جنگل
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: ریحانه
نام خانوادگی: پهناور
سن: 4
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(4 رای)
ماهینام: هادی
نام خانوادگی: حاجی بنده
سن: 8
موضوع نقاشی: ماهی
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: عسل
نام خانوادگی: حدیدی
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(2 رای)
حسين فهميدهنام: هاينه
نام خانوادگی: افضلي كاريزك
سن: 9
موضوع نقاشی: حسين فهميده
نمره شما
(2 رای)
روز عاشورانام: مریم
نام خانوادگی: سهیلی
سن: 8
موضوع نقاشی: روز عاشورا
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: سهیل
نام خانوادگی: محمدی
سن: 14
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: یاسمن
نام خانوادگی: مبرز
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
پرندهنام: آیدا
نام خانوادگی: اکبریان
سن: 14
موضوع نقاشی: پرنده
نمره شما
(2 رای)
تلفیق عکس ونقاشی(محمدحسن وپدرش درطبیعت)نام: سیدمحمدحسن
نام خانوادگی: عذاری
سن: 6
موضوع نقاشی: تلفیق عکس ونقاشی(محمدحسن وپدرش درطبیعت)