نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
طبیعت و پرندگاننام: حدیث
نام خانوادگی: اصناف
سن: 9
موضوع نقاشی: طبیعت و پرندگان
نمره شما
(2 رای)
يك روز بهاري بارانينام: شيدا
نام خانوادگی: عليپور
سن: 6
موضوع نقاشی: يك روز بهاري باراني
نمره شما
(2 رای)
گلداننام: ارشیا
نام خانوادگی: شیخ بهائی
سن: 5
موضوع نقاشی: گلدان
نمره شما
(0 رای)
میکی موسنام: نگین
نام خانوادگی: حسینی
سن: 8
موضوع نقاشی: میکی موس
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: مهدی
نام خانوادگی: محمدیان
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
رنگین کماننام: علیرضا
نام خانوادگی: صیدی
سن: 5
موضوع نقاشی: رنگین کمان
نمره شما
(1 رای)
امام حسین(ع)نام: مشکات
نام خانوادگی: کلاته سیفری
سن: 5
موضوع نقاشی: امام حسین(ع)
نمره شما
(0 رای)
چوپان و گوسفنداشنام: علی اصغر
نام خانوادگی: محمدی
سن: 7
موضوع نقاشی: چوپان و گوسفنداش
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: پدرام
نام خانوادگی: ولیزاده
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
پسر به باباش گل میده تبریک میگه روزش رانام: نیایش
نام خانوادگی: نجفلوی
سن: 4
موضوع نقاشی: پسر به باباش گل میده تبریک میگه روزش را
نمره شما
(4 رای)
آزادنام: النا
نام خانوادگی: لیرابی
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(4 رای)
اتش زدن جنگلنام: ریحانه
نام خانوادگی: سلیمانی
سن: 7
موضوع نقاشی: اتش زدن جنگل
نمره شما
(0 رای)
موجود فضایی خشمگيننام: سام
نام خانوادگی: صالحی
سن: 11
موضوع نقاشی: موجود فضایی خشمگين
نمره شما
(1 رای)
مل مل و بزباش و نگهبانان آبنام: محمد هادی
نام خانوادگی: مظفرزاده
سن: 8
موضوع نقاشی: مل مل و بزباش و نگهبانان آب
نمره شما
(1 رای)
دختری داره میره عروسینام: یگانه
نام خانوادگی: کاوشیان
سن: 5
موضوع نقاشی: دختری داره میره عروسی
نمره شما
(12 رای)
آزادنام: یگانه
نام خانوادگی: اکبری
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
ازادنام: ابوالفضل
نام خانوادگی: پیشکار
سن: 8
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(2 رای)
طبیعتنام: مهران
نام خانوادگی: عسگری
سن: 10
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(2 رای)
تمیزکردن محیط زیستنام: ملیکا
نام خانوادگی: اریسیان
سن: 8
موضوع نقاشی: تمیزکردن محیط زیست
نمره شما
(3 رای)
باب اسفنجی و دوستینام: فاطمه
نام خانوادگی: فرنگ
سن: 4
موضوع نقاشی: باب اسفنجی و دوستی