نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(4 رای)
بره ناقلانام: مهیار
نام خانوادگی: یاور
سن: 7
موضوع نقاشی: بره ناقلا
نمره شما
(1 رای)
حیواناتنام: امیرعباس
نام خانوادگی: توکلی
سن: 8
موضوع نقاشی: حیوانات
نمره شما
(60 رای)
آزادنام: سوگند
نام خانوادگی: دهقان
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
دکهنام: برسا
نام خانوادگی: ایرانی
سن: 7
موضوع نقاشی: دکه
نمره شما
(1 رای)
آفریده های خداوندنام: سارینا
نام خانوادگی: ایمانی
سن: 5
موضوع نقاشی: آفریده های خداوند
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: میعاد
نام خانوادگی: تکه
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(3 رای)
آزادنام: ساجده
نام خانوادگی: احمدیان بافقی
سن: 10
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
ازادنام: ستایش
نام خانوادگی: خانمحمدی
سن: 4
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
بهارنام: حمیدرضا
نام خانوادگی: امیری
سن: 9
موضوع نقاشی: بهار
نمره شما
(0 رای)
طاووسنام: ساره
نام خانوادگی: عباسی
سن: 6
موضوع نقاشی: طاووس
نمره شما
(0 رای)
امام آسماننام: رونیکا سادات
نام خانوادگی: قاضوی
سن: 5
موضوع نقاشی: امام آسمان
نمره شما
(0 رای)
پرچم ایراننام: ثنا
نام خانوادگی: سلیمی حمزه کندی
سن: 6
موضوع نقاشی: پرچم ایران
نمره شما
(3 رای)
دختری در جنگلنام: بیتا سادات
نام خانوادگی: موسوی
سن: 6
موضوع نقاشی: دختری در جنگل
نمره شما
(1 رای)
ازادنام: حسنا
نام خانوادگی: كر
سن: 3
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(28 رای)
دوستینام: مهتا
نام خانوادگی: دریکوند
سن: 9
موضوع نقاشی: دوستی
نمره شما
(0 رای)
بازی و شادینام: درسا
نام خانوادگی: فخرآبادی
سن: 5
موضوع نقاشی: بازی و شادی
نمره شما
(2 رای)
غرق شدن و کمک خواستننام: نرگس
نام خانوادگی: بختیاری
سن: 7
موضوع نقاشی: غرق شدن و کمک خواستن
نمره شما
(0 رای)
اتش نشانینام: محسن
نام خانوادگی: مداحی
سن: 10
موضوع نقاشی: اتش نشانی
نمره شما
(3 رای)
مشهد مقدسنام: ریحانه
نام خانوادگی: قره باغی
سن: 10
موضوع نقاشی: مشهد مقدس
نمره شما
(2 رای)
طبیعتنام: بنیامین
نام خانوادگی: اکبری
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت