نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
قورباغه حشره خوارنام: امین مهدی
نام خانوادگی: عابدینی
سن: 6
موضوع نقاشی: قورباغه حشره خوار
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: نیایش سادات
نام خانوادگی: عباس زاده
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
لاکپشت های نینجانام: علی
نام خانوادگی: همتی
سن: 10
موضوع نقاشی: لاکپشت های نینجا
نمره شما
(0 رای)
هواپیمای مسافر بری -باب اسفنجینام: سید محمد حسین
نام خانوادگی: حسینی
سن: 5
موضوع نقاشی: هواپیمای مسافر بری -باب اسفنجی
نمره شما
(2 رای)
کوچ بختیارینام: امیر حسین
نام خانوادگی: کیان ارثی
سن: 9
موضوع نقاشی: کوچ بختیاری
نمره شما
(1 رای)
منظرهنام: علی آقا
نام خانوادگی: شهشهانی
سن: 5
موضوع نقاشی: منظره
نمره شما
(3 رای)
آزادنام: سیمین
نام خانوادگی: شیخی
سن: 13
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
دوستی خانوادهنام: زهرا
نام خانوادگی: زحمت کش
سن: 5
موضوع نقاشی: دوستی خانواده
نمره شما
(1 رای)
کمک کردن به شبکه پویانام: ستایش
نام خانوادگی: جنانی
سن: 10
موضوع نقاشی: کمک کردن به شبکه پویا
نمره شما
(14 رای)
نقاشی روی آلومینیومنام: محمدمهدی
نام خانوادگی: کریم پور
سن: 12
موضوع نقاشی: نقاشی روی آلومینیوم
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: حسنا
نام خانوادگی: دادرس
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
هرچیز زنده از آب استنام: بهار
نام خانوادگی: یعقوبی
سن: 8
موضوع نقاشی: هرچیز زنده از آب است
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: محمدرضا
نام خانوادگی: صادقی
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(4 رای)
عزاداری امام حسیننام: زهرا
نام خانوادگی: تلخاب
سن: 8
موضوع نقاشی: عزاداری امام حسین
نمره شما
(2 رای)
کمک به همنوعاننام: زهرا
نام خانوادگی: بابایی
سن: 10
موضوع نقاشی: کمک به همنوعان
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: هانيه
نام خانوادگی: مرادي
سن: 12
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: فاطمه
نام خانوادگی: سیدمرادی
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
حمایت از مردم  مظلوم یمننام: محسن
نام خانوادگی: غلامی
سن: 6
موضوع نقاشی: حمایت از مردم مظلوم یمن
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: پریا
نام خانوادگی: خزلی
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
خانهنام: فاطمه
نام خانوادگی: کلانتری
سن: 7
موضوع نقاشی: خانه