نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: علی
نام خانوادگی: یعقوب زاده
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
درختنام: امیرمحمد
نام خانوادگی: قربانی الموتی
سن: 5
موضوع نقاشی: درخت
نمره شما
(0 رای)
خانه و پارک و باغ گل و دریا کشیدننام: هستی
نام خانوادگی: مسجدی
سن: 4
موضوع نقاشی: خانه و پارک و باغ گل و دریا کشیدن
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: امیرمهدی
نام خانوادگی: بخشی نیا
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: آرش
نام خانوادگی: موسوی
سن: 4
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(5 رای)
طبیعتنام: مهدیه
نام خانوادگی: محمدی داینی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
چوپاننام: سید پرهام
نام خانوادگی: موسوی
سن: 4
موضوع نقاشی: چوپان
نمره شما
(1 رای)
ازادنام: ایلا
نام خانوادگی: فرجی
سن: 7
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(5 رای)
دخترکی کنار دریانام: محدثه
نام خانوادگی: کرمی
سن: 10
موضوع نقاشی: دخترکی کنار دریا
نمره شما
(1 رای)
خونهنام: امیرمهدی
نام خانوادگی: آزادی نژاد
سن: 3
موضوع نقاشی: خونه
نمره شما
(1 رای)
طبعیتنام: سید ایلقار
نام خانوادگی: سیدکاظمی
سن: 9
موضوع نقاشی: طبعیت
نمره شما
(1 رای)
زیبای طبیعتنام: محدثه حاتمی ورزنه
نام خانوادگی: حاتمی
سن: 7
موضوع نقاشی: زیبای طبیعت
نمره شما
(2 رای)
خانهنام: نازنین فاطمه
نام خانوادگی: صحبتی
سن: 5
موضوع نقاشی: خانه
نمره شما
(7 رای)
شهید محمد حسین فهمیدهنام: بهار
نام خانوادگی: محبی
سن: 9
موضوع نقاشی: شهید محمد حسین فهمیده
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: زینب
نام خانوادگی: بمانی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: ایلیا
نام خانوادگی: ملایی
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: زهرا
نام خانوادگی: صفري
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
باراننام: زهرا
نام خانوادگی: عنبریان
سن: 4
موضوع نقاشی: باران
نمره شما
(0 رای)
فصل بهارنام: فهیمه
نام خانوادگی: حسینزهی
سن: 8
موضوع نقاشی: فصل بهار
نمره شما
(5 رای)
مذهبی-عاشورانام: حمیده
نام خانوادگی: پناهی
سن: 10
موضوع نقاشی: مذهبی-عاشورا