نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(3 رای)
مرکز خریدنام: معصومه
نام خانوادگی: مقدس زاده
سن: 9
موضوع نقاشی: مرکز خرید
نمره شما
(0 رای)
خانه ی مانام: ایلمان
نام خانوادگی: سلطانی
سن: 5
موضوع نقاشی: خانه ی ما
نمره شما
(6 رای)
مزرعه سبزنام: فاطمه
نام خانوادگی: اولیایی
سن: 9
موضوع نقاشی: مزرعه سبز
نمره شما
(7 رای)
مسافرتنام: سحر
نام خانوادگی: سمیعی
سن: 7
موضوع نقاشی: مسافرت
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: محمد علی
نام خانوادگی: قهرمانی
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
منظرهنام: شایان
نام خانوادگی: رستم زاده
سن: 6
موضوع نقاشی: منظره
نمره شما
(0 رای)
آپارتمان نشینینام: بیتا
نام خانوادگی: محسنی
سن: 5
موضوع نقاشی: آپارتمان نشینی
نمره شما
(2 رای)
حرم حضرت معصومه علیهاالسلامنام: محمد علی
نام خانوادگی: عباسی هرازی
سن: 8
موضوع نقاشی: حرم حضرت معصومه علیهاالسلام
نمره شما
(0 رای)
پرندگان زیبانام: نرجس
نام خانوادگی: شاطرپور
سن: 9
موضوع نقاشی: پرندگان زیبا
نمره شما
(4 رای)
آزادنام: سیده آرزو
نام خانوادگی: موسوی
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
مرغ ماهی خوارنام: ابوالفضل
نام خانوادگی: پوراکرامی
سن: 10
موضوع نقاشی: مرغ ماهی خوار
نمره شما
(0 رای)
محرمنام: اسما
نام خانوادگی: دهقانی
سن: 10
موضوع نقاشی: محرم
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: زینب
نام خانوادگی: عیدی
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
چوپان با چوبدستی  گرگ را از ح یواناتش دور میکندنام: دل آرام
نام خانوادگی: بابایی
سن: 5
موضوع نقاشی: چوپان با چوبدستی گرگ را از ح یواناتش دور میکند
نمره شما
(4 رای)
خروس و جوجهنام: آرش
نام خانوادگی: میلانی مقدم
سن: 10
موضوع نقاشی: خروس و جوجه
نمره شما
(7 رای)
آزادنام: طاها
نام خانوادگی: ترابي
سن: 10
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: روزینا
نام خانوادگی: نوبختی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
سفره افطارنام: فاطمه
نام خانوادگی: مری
سن: 8
موضوع نقاشی: سفره افطار
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: نهال
نام خانوادگی: بیک محمدی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(3 رای)
سفره افطارنام: امیرمحمد
نام خانوادگی: شفعتی
سن: 8
موضوع نقاشی: سفره افطار